Porady techniczne, pytania

< 1  2  3  4 >

DLACZEGO TECHNOLOGIA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ, DLACZEGO MOCOWANIE MECHANICZNE?

(pytanie zamieszczone w MURATORZE , luty 2010)

 

Mam do wykonania remont dachu na budynku produkcyjnym. Chciałbym zastosować trwałe rozwiązanie w układzie 2 - warstwowym. Dach jest w tej chwili w fatalnym stanie i niezbędne będa jego oględziny. Prosze o ekspertyzę i zasugerowanie bezpiecznego rozwiązania.

Jan K. , Inowrocław

Po przeprowadzeniu oględzin na opisywanych obiektach, sugeruję wykonanie pokrycia dachowego w układzie dwuwarstwowym mocowanym mechanicznie przy zastosowaniu technologii FireSmart; z zastosowaniem pap FireSmart Duo – Baza ( podkład ) + FireSmart Duo Top ( papa nawierzchniowa ); w oparciu o REKOMENDACJE TECHNICZNĄ ITB RT ITB – 1001/2004. ( POKRYCIA DACHOWE SYSTEMU FIRE SMART ).
Ze względu na długą żywotność zaproponowanych materiałów proponuję przy okazji wykonywania nowego pokrycia powyższy dach ocieplić. Jako termoizolację zastosować EPS w tym przypadku odmiany Icopal Roof EPS 100.
Grubość warstwy termoizolacji 20 cm ( podana grubość spełni wymogi izolacyjności zgodnie z najnowszymi przepisami ).
 
Przed rozpoczęciem układania termoizolacji należy oczywiście należycie przygotować podłoże.   
Przygotowanie podłoża polega na wyrównaniu poszycia, usunięciu zgrubień i pęcherzy starej papy itd., wypełnieniu ubytków dla uzyskania równego podłoża.
Celem obniżenia kosztów renowacji stosujemy układ z pozostawieniem starych warstw na dachu.
Po przygotowaniu podłoża w tym konkretnym przypadku traktujemy stare papy jako warstwę paro-izolacji.
  
Icopal Roof EPS stanowiący termo-izolację bądź w układzie dwuwarstwowym ułożonym na mijankę lub w przypadku jednej warstwy grubości 20 cm wyciętym ‘’na zakładkę’’ co pozwala na wyeliminowanie ‘’ mostków termicznych ‘’ .
Następną warstwą jest papa podkładowa do mocowania mechanicznego FireSmart Duo-Baza. 
Montaż termo i hydro izolacji za pomocą łączników mechanicznych przytwierdzonych do części konstrukcyjnych ( płyty panwiowe lub strop żelbetowy ), zgodnie z wytycznymi producenta łączników; ilość i sposób rozmieszczenia po przeprowadzeniu prób ‘’na wyrywanie’’.
Standardowe rozmieszczenie łączników do mocowania mechanicznego pokryć dachowych 3 w strefie środkowej dachu, 6 w brzegowej i 9 w narożnikach.
W tym przypadku łączniki mechaniczne pozwalają na komfort idealnego przytwierdzenia zarówno papy jak i warstwy termo-izolacji, bez względu na stan pokrycia które pozostawiliśmy na dachu ponieważ przytwierdzamy się bezpośrednio do stropu.
Po ułożeniu papy podkładowej Fire Smart Duo-Baza zgrzaniu zakładów wzdłużnych i poprzecznych ( w miejscach wykonywania spawów zabezpieczamy EPS przekładką z papy np.I333 szerokości minimum 33 cm ); układamy warstwę nawierzchniową zgrzewając na całej powierzchni papę FireSmart Duo-Top.         
 
Uwaga:
 
Prace związane z montażem hydro-izolacji powinny być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką dekarską, w sposób poprawny – zgrzewy – wypływ bitumu na spawach wzdłużnych i poprzecznych -   będący podstawową informacją o jakości zgrzewu i dający szczelność pokrycia musi być wykonany z należytą starannością.
 
Obróbki miejsc szczególnych ( podstawy pod elementy doświetleń ), attyki, krawędź dachu, obróbki elementów wystających powinny być wykonane w układzie dwuwarstwowym z należytą starannością ( szczegóły zawarte na rysunkach stanowiących załączniki niniejszego dokumentu – Rekomendacja Techniczna – strony od 22 do 27 / 75 ).
( na rysunkach ujęto rozwiązanie z systemem jednowarstwowym – my sugerujemy układ dwuwarstwowy; tak więc w miejscu FireSmarta Solo pojawia się FireSmart Duo ).
 
W przypadku podjęcia decyzji o zrywaniu starego poszycia, co oczywiście podniesie znacznie koszty, należy po usunięciu starych warstw papy wyrównać podłoże ( prawdopodobnie cienka wylewka ), suche podłoże zagruntować Siplast Primerem Szybki Grunt SBS, następnie zgrzać papę Glasbit G200 S40, która będzie stanowiła warstwę paro-izolacji.
Pozostałe warstwy tak jak w wariancie I.
 
Wariant I ( bez zrywania istniejącego pokrycia ) – układ warstw
 
- istniejące pokrycie ułożone na stropie, ( po przygotowaniu stanowi warstwę paro-izolacyjną ),
- płyty Icopal Roof EPS ( grubość 20 cm; 2 warstwy ‘’ na mijankę lub na zakładkę),
- papa podkładowa FireSmart Duo-Baza,
- papa nawierzchniowa FireSmart Duo-Top
 
Wariant II ( zrywką starego poszycia ) – układ warstw
 
 - istniejący strop żelbetowy,
- wylewka wykonana celem wyrównania podłoża ( prawdopodobnie będzie konieczna ),
- grunt – Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
- paraizolacja – papa Glasbit G200 S40
- płyty Icopal Roof EPS ( grubość 20 cm; 2 warstwy ‘’ na mijankę lub na zakładkę),
- papa podkładowa FireSmart Duo-Baza,
- papa nawierzchniowa FireSmart Duo-Top
 
 
Piotr Maciągowski

ZABEZPIECZENIE ANTYRADONOWE BUDYNKU

(pytanie zamieszczone w MURATORZE, marzec 2010)

 

Witam,
Szukam informacji na temat izolacji poziomej budynku, jest on w tej chwili w stanie surowym otwartym, czyli izolacja pionowa fundamentów oraz pozioma pod ścianami jest wykonana, natomiast teraz kolej na izolacje poziomą podłóg. Niestety przed wyborem poprzednich izolacji nie znałem jeszcze oferty Icopal więc zdałem się na opinie wykonawcy jest to więc standardowa izolacja: Pozioma - podwójna papa,  Pionowa - Dysperbit, Styrodur, Folia kubełkowa Zastanawiając się nad izolacją podłóg natrafiłem na Państwa system Szybki Profil SBS, a w szczególności Papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS. Proszę o informacje (gdyż te znalezione na Państwa stronie nie do końca rozwiewają wszystkie moje wątpliwości), czy jest zasadnym na tym etapie korzystanie jak gdyby z części Państwa systemu. Jeśli tak to jakich materiałów dokładnie powinienem użyć w celu wykonania izolacji poziomej podłóg na parterze Pana zdaniem w celu uzyskania optymalnego efektu. (jeśli to ma znaczenie to na większości powierzchni będzie ogrzewanie podłogowe i styropian od grubości 10cm)

Pozdrawiam

Dariusz G. Wrocław

 

 

Szanowny Panie Dariuszu,
Dziękuję za zwrócenie uwagi na nasz System Bezpieczny Fundament Icopal. Wszelkie prace związane z wykonaniem izolacji części podziemnych budynku mają to do siebie, że ich wykonanie jest niezwykle istotne dla trwałości całego obiektu na przyszłe lata, z kolei popełnione błędy często są nie do naprawienia w przyszłości.
Z Pana opisu wynika, że przy wykonywaniu izolacji pionowych i poziomych w Pańskim budynku zastosowano „podwójną papę” – prawdopodobnie  zwykłe papy asfaltowe w ilości dwóch warstw na osnowie z welonu szklanego bądź tektury klejone na lepik asfaltowy na gorąco bądź na lepik  na zimno (?). Niestety takie rozwiązanie nie spełnia standardów Systemu Bezpieczny Fundament Icopal. Papy na asfalcie oksydowanym na osnowie z tektury bądź z welonu szklanego są nieodpowiednie do zastosowań hydroizolacyjnych w podziemnych częściach budynków. Rozciągliwość osnów i asfaltów jest minimalna (na poziomie 4%) w związku z tym osiadający obiekt może spowodować rozerwanie  lub ścięcie warstwy hydroizolacyjnej a w rezultacie może to być przyczyną podciągania kapilarnego wilgoci w późniejszych latach do wyższych partii murów. Idealnym rozwiązaniem są natomiast papy na asfalcie modyfikowanym SBS (rozciągliwość asfaltu nawet do 1000%) oraz na osnowach z włóknin poliestrowych z rozciągliwością względną do 60 %. Takie właściwości papy gwarantują, że nawet znaczne spękania murów nie wpłyną negatywnie na ciągłość hydroizolacji.  Nie jestem również pewien (nie opisuje Pan tego w mailu) czy ekipa wykonawcza zostawiła od wewnętrznej strony ściany fartuch z papy o szerokości co najmniej 20 cm, do którego będzie można zgrzać (lub skleić za pomocą kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS) hydroizolację poziomą na wylewce podłogowej.  Jest to bardzo często popełniany błąd – w rezultacie często dochodzi do zawilgocenia na styku ściany i podłogi wynikającego z braku ciągłości w hydroizolacji poziomej. Problemem może być również poprawne połączenie 2 warstw  papy  z asfaltu modyfikowanego klejonego na lepik z papą Fundament Szybki Profil SBS zgrzewanej do wylewki poziomej na gruncie.  Jeśli taki fartuch z papy zostawiono to proponuję skleić go z papą Fundament Antyradon Szybki Profil SBS za pomocą kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS, po wcześniejszym opaleniu folii antyadhezyjnej na spodzie papy Fundament Antyradon Szybki Profil SBS albo poprzez umiejętne zgrzanie papy do fartucha z 2 warstw pap oksydowanych już zastosowanych. Należy w tym przypadku zwrócić uwagę aby nie spalić lub stopić pap oksydowanych.
UWAGA: zastosowanie kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS do klejenia pap wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi jest niedopuszczalne  z uwagi na możliwość ulatniania się oparów rozpuszczalnikowych, szczególnie przy zbyt obfitym stosowaniu tego kleju.
Podobnie w wypadku izolacji pionowej ścian fundamentowych. Izolacja powłokowa z Dysperbitu jest w zasadzie odpowiednia  w przypadku jej prawidłowego wykonania (min 4-5 warstw nakładanych na równe podłoże, przy zachowaniu poprawnej technologii układania) w gruntach przepuszczalnych i budynkach niepodpiwniczonych. Masa ta jest już technologicznie przestarzała i o wiele lepiej jej funkcje przejmuje inna masa do hydroizolacji powłokowych : Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS. Jeśli istnieje możliwość zastosowania dodatkowego tej masy do izolacji pionowych ścian fundamentowych – to warto zastosować nawet 1 warstwę.
Pragnę również zwrócić Pańską uwagę na to, że zastosowanie folii kubełkowej nie spełnia funkcji drenarskiej jedynie chroni styrodur przed uszkodzeniami mechanicznymi. W ofercie BFI funkcję maty drenarskiej spełnia Icodren 10 Szybki Drenaż SBS. W materiałach dotyczących maty Icodren 10 szybki Drenaż SBS znajdzie Pan również porównanie jej do standardowo stosowanej folii kubełkowej. Wszelkie informacje o wymienionych wyżej produktach znajdzie Pan na naszej stronie poświęconej BFI ; www.fundament.icopal.pl
Wracając do Pańskiego maila. Można oczywiście zastosować w Pańskim domu niektóre elementy Systemu BFI jeszcze w chwili obecnej. Po pierwsze zalecałbym zastosowanie specjalistycznej papy do izolacji wylewki na gruncie. Papą taką jest Fundament Szybki Profil SBS a dla terenów zagrożonych promieniowaniem radonowym: Fundament Antyradon Szybki Profil SBS. W wypadku gdyby od wewnętrznej strony budynku nie zostawiono wewnętrznego fartucha  z papy to papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS należy wywinąć na ściany do wysokości warstw podłogowych czyli na ok. 15 cm – tworząc rodzaj płytkiej wanny. Na linie połączenia ściany i podłogi warto wtedy po jej odczyszczeniu ułożyć taśmę Siplast Kit Szybka Izolacja SBS – wysokomodyfikowana taśmę z asfaltu SBS, która uszczelni połączenie pomiędzy izolacją pozioma pod ścianą na izolacją pozioma na wylewce podłogowej.
 
 W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi proszę nie stosować podkładu gruntującego a jedynie dokładnie zamieść a nawet odkurzyć podłoże i wtedy dopiero zgrzewać papę do odkurzonego podłoża. Preparat gruntujący zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą w pomieszczeniach zamkniętych (użyte w zbyt dużych ilościach) ulatniać się do pomieszczeń dając nieprzyjemny zapach. Bezpośrednio na papę należy układać styropian twardy EPS 100  - najlepiej frezowany w jednej warstwie grub 10 cm albo w dwóch warstwach po 5 cm – pozwoli to na  dokładniejsze zaizolowanie wszelkich rur od c.o. oraz wodociągowych. Na styropian, w przypadku ogrzewania podłogowego układa się folię oddzielającą styropian od warstwy betonu. Do folii za pomocą specjalnych klipsów mocuje się rury PCV ogrzewania podłogowego – proszę  nie zapomnieć o listwach dylatacyjnych wzdłuż obwodu ścian aby „pracująca” podłoga mogła swobodnie się rozszerzać nie napierając na ściany. Grubość betonu powinna wynosić min 4 cm ale w przypadku ogrzewania podłogowego lepiej zastosować grubszą warstwę – będzie miała większą pojemność cieplną.
Uwaga: Aby zmniejszyć warstwę termoizolacyjną o połowę można zastosować płytę TERMOPIR (element systemu BFI) – właściwości termoizolacyjne tej płyty umożliwiają zredukowanie grubości docieplenia z 10 do 5 cm przy zachowaniu tych samych właściwości termoizolacyjnych.
Poza tym polecam Panu również zastosowanie  profilaktycznego zabezpieczenia ścian przyziemia od strony zewnętrznej i wewnętrznej (szczególnie jeśli połączenie izolacji poziomej spod ścian i izolacji poziomej podłóg jest niepewne) w postaci preparatu do zwalczania grzybów Grzybo-Izol Mur. Jest to jeden z elementów Systemu BFI – wszelkie szczegóły na naszej stronie www.fundament.icopal.pl

Na papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS (na zachowanie właściwości hydroizolacyjnych i trwałość bariery antyradonowej)  zastosowaną poza systemem BFI może Pan uzyskać pisemną gwarancję w wysokości 50 lat po zarejestrowaniu jej na stronie www.gwarancje.icopal.pl.

W razie wątpliwości proszę o kontakt

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


IZOLACJA PIONOWA W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

(pytanie zamieszczone w MURATORZE, marzec 2010)

 

Zaprojektowaliśmy następującą hydroizolację; Izolacja pionowa w podpiwniczeniu przy zmiennym lustrze wody gruntowej - system powłoki izolacji typu średniego z modyfikowanej papy termozgrzewalnej. Budynek przylegać będzie do istniejącego sąsiedniego podpiwniczonego obiektu. JAK WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ PRZY TYM BUDYNKU ???

Zenon Z. Radom

Szanowny Panie Zenonie
Jest to dość typowy przypadek izolacji nowo wznoszonego budynku w gęstej zabudowie miejskiej i nawiązaniu się z izolacjami tegoż budynku w bezpośredniej bliskości starej zabudowy. Sytuację w Pana przypadku komplikuje wysoki poziom wody gruntowej a w zasadzie zmienny jej poziom. Tym niemniej nawet okresowe podnoszenie się wody gruntowej może zagrażać piwnicom nowo wznoszonego obiektu. W związku z tym proponuję aby zaprojektować w przypadku nowego budynku izolację zewnętrzną ciężką czyli tak zwaną wannę zewnętrzną. Przypadek taki jest dość przejrzyście opracowany w na naszej stronie internetowej poświęconej izolacjom podziemnych części budynków: www.fundament.icopal.pl.
Rozwiązania gotowych fundamentów znajdzie Pan w rozdziale „Wybierz 1 z 64 rozwiązań Systemu" Podobnym do opisywanego przypadku jest np. rozwiązanie : 133c.
 W opracowaniu tego rozwiązania znajdzie Pan szczegółowe rysunki techniczne w formacie .pdf i .dwf. Na życzenie mogę dosłać rysunki w formacie do edycji .dwg.
Również poszczególne etapy wykonania wanny szczelnej, wraz z zastosowanymi produktami, znajdują się w przejrzystej prezentacji dostępnej przy opisie tegoż rozwiązania.

Przechodząc do szczegółów:
W związku z tym, że budynek istniejący stoi na osobnej działce budowlanej a ponadto ze względów konstrukcyjnych powinien być oddylatowany od budynku istniejącego to część izolacyjna ściany, czyli zasadnicza wanna zewnętrzna nie powinna w żadnym punkcie wykorzystywać ściany budynku istniejącego jako podłoża. Zalecam po wykonaniu wykopu pod nowy budynek i odsłonięciu ściany budynku istniejącego odczyścić ją i wyrównać .

Uwaga: Moment odkopania ściany budynku sąsiedniego jest jedynym i niepowtarzalnym momentem aby właściciel obiektu sąsiedniego mógł wykonać ewentualne prace naprawcze i dodatkowe izolacyjne w zakresie swojego fundamentu. Sprawa nie dotyczy oczywiście budynku nowo wznoszonego ale być może warto w zakresie przyszłych dobrosąsiedzkich stosunków poinformować go o takiej nadarzającej się możliwości. Icopal S.A. dysponuje również preparatem do iniekcji murów i osuszania murów budynków istniejących. Procedura jest bardzo szybka i pewna w działaniu ponadto dużo tańsza od oferty konkurencji ze względu na możliwość samodzielnego przeprowadzenia iniekcji. W sprawie szczegółów jestem do dyspozycji.

Następnie należy wykonać wylewkę betonową o grubości ok. 10 cm i po jej wyschnięciu zagruntować ją preparatem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. W bezpośredniej bliskości ściany istniejącego budynku należy na istniejącej wylewce betonowej wykonać ściankę z bloczków betonowych lub cegieł pełnych o grubości 12-15 cm - będzie ona konstrukcja wsporczą pod dwie warstwy papy izolacji pionowej, stanowiących element wanny ciężkiej zewnętrznej.Po wymurowaniu ścianki z bloczków betonowych (lub cegieł pełnych), wewnętrzną jej część należy otynkować i zagruntować Siplast Primerem Szybkim Gruntem SBS.Pomiędzy płaszczyzną ściany a płaszczyzną wylewki należy wykonać ukosowanie z zaprawy cementowej w formie trójkąta o długości przyprostokątnej 10-15 cm. Pozwoli to na bezproblemowe wywinięcie papy z płaszczyzny poziomej na pionową. Do bezpośredniego wykonania izolacji wanny ciężkiej zewnętrznej rekomenduję zastosowanie papy dedykowanej do hydroizolacji części podziemnej budynków (wyprodukowanej w oparciu o PN-EN 13969:2006) o handlowej nazwie Fundament Szybki Profil SBS w ilości 2 warstw.Od poprawnego wykonania - zgrzania tej papy do podłoża zależy później szczelność całego układu. Szczególnie starannie należy wykonać w obrębie przyszłego fundamentu wszystkie narożniki wklęsłe i wypukłe. Odpowiednie instrukcje i rysunki znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.icopal.pl/uploads/instrukcje/papy_instrukcja.pdf

Po wykonaniu zasadniczej warstwy hydroizolacyjnej, wzdłuż ściany budynku istniejącego należy zainstalować warstwę termoizolacyjną np. styropian EPS o zaprojektowanej grubości.Następnie na wykonanej izolacji wanny zewnętrznej należy wykonać zasadniczą płytę fundamentową (zbrojoną) na której będzie posadowiona konstrukcja obiektu.

Zaproponowana przeze mnie papa Fundament Szybki Profil SBS jest specjalnie opracowana dla robót fundamentowych - również w tym przypadku, podczas prowadzonych prac zbrojeniowych, zwiększonego ruchu pieszego i składowania materiałów budowlanych na jej powierzchni gwarantuje, że nie ulegnie uszkodzeniu a w każdym razie wytrzyma bez porównania więcej aniżeli każda inna papa użyta w podobnym celu.

Pozostałe szczegółowe etapy zaprojektowania izolacji wanny zewnętrznej ciężkiej wraz z doborem odpowiednich produktów zajdzie Pan na naszej stronie.
Również informacje (np. dokumentacja techniczna, atesty PZH, deklaracje zgodności i inne informacje techniczne) dotyczące elementów Systemu Bezpieczny Fundament Icopal takich jak papa Fundament Szybki Profil SBS, klej Siplast Klej Szybki Styk SBS, podkład gruntujący i inne znajdzie Pan na www.fundament.icopal.pl

Oczywiście każdy przypadek należy potraktować indywidualnie i aczkolwiek Icopal S.A. dołożył wszelkich starań aby poprawnie przedstawić rozwiązania izolacji podziemnych części budynku w różnych przypadkach warunków gruntowo - wodnych to nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za zastosowanie tych rozwiązań w indywidualnych przypadkach w budownictwie. Każdorazowo projekt techniczny należy adaptować przez uprawnionego projektanta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bardzo proszę o kontakt - postaram wyjaśnić pozostałe wątpliwości.

Pozdrawiam
Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.

 


PRZECIEKAJĄCY  DACH  GARAŻU

(pytanie zamieszczone w MURATORZE luty 2010)

 

Przed dwoma laty /w styczniu/ kupiłem garaż /na samochód/. Kupując go nie sprawdziłem jaki jest stan pokrycia. Już na wiosnę okazało się że dach garażu przecieka . Kiedy wszedłem na dach okazało się że prostopadle do ciągu /dziesięciu garaży/ pękło pokrycie składające się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Szerokość szczeliny wynosiła od 3 do 8-10 mm. Powstałą szczelinę najpierw wypełniłem masą plastyczną /nie pamiętam już nazwy/, która miała zachowywać elastyczność w każdych warunkach a następnie położyłem "pasek" papy termozgrzewalnej zaznaczony na załączonym rysunku/. Jakież było moje zdziwienie kiedy po dłuższych opadach deszczu stwierdziłem że garaż dalej przecieka. Moja pytanie brzmi: czy jest jakiś sposób aby uszczelnić to pokrycie bez jego wymiany". Z 10 garaży tylko mój przecieka. Wymiana pokrycia na wszystkich garażach nie jest możliwa. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam
Henryk Z.  z Warszawy

Szanowny Panie Henryku

Tego typu spękania są typowe dla budynków  o znacznych wymiarach, w których projektant nie przewidział przerw dylatacyjnych. W rezultacie przerwa taka tworzy się samorzutnie, doprowadzając do powstawania zarysowań na ścianach  budynku oraz na połaciach dachowych. Do podobnych spękań może również dojść w wyniku zastosowania na konstrukcji dachowej płyt prefabrykowanych np. płyt korytkowych. Pęknięcie podłoża konstrukcyjnego doprowadza w bardzo wielu przypadkach do pęknięcia pokrycia dachu, a w rezultacie do powstania przecieków.

Aby uchronić się przed tego rodzaju uszkodzeniami należy stosować na pokrycia dachowe narażone na ruchy dynamiczne papy z asfaltu modyfikowanego (SBS), na osnowach z włóknin poliestrowych. Papy te mają współczynnik rozciągliwości względnej na poziomie 40-60 % i doskonale współpracują z podłożem dachowym. Nawet jeśli dochodzi w niesprzyjających warunkach do pęknięcia podłoża, papa zapobiega powstawaniu nieszczelności – po prostu rozciąga się nad powstającą szczeliną, tworząc w dalszym ciągu szczelne pokrycie.
Papy te są oczywiście droższe od zwykłych pap produkowanych z asfaltów oksydowanych na osnowach z welonu szklanego. Niestety welon szklany (jak również tkanina szklana i tektura) mają współczynnik rozciągliwości względnej na poziomie 2-4% i w żaden sposób nie są w stanie zapobiec powstawaniu nieszczelności na skutek np. samorzutnie pojawiających się przerw dylatacyjnych.
W tym przypadku jest podobnie – prawdopodobnie na skutek zastosowania zwykłych pap na osnowie z welonu szklanego powstało samorzutne pęknięcie, które doprowadziło do powstania przecieków. Naprawienie tego rodzaju szczeliny w opisany sposób jest w zasadzie prawidłowe, jednakże z zastrzeżeniem , że do naprawy użyto papy na osnowie z włókniny poliestrowej i dodatkowo starannie zgrzano ją z podłożem. Aby takie zgrzanie było prawidłowe a więc szczelne muszą być spełnione następujące warunki:

1. Podłoże należy oczyścić – zamieść resztki liści, luźną posypkę ze starych pap, piasek itp.,
2. Oczyszczone podłoże należy koniecznie zagruntować bitumicznym podkładem gruntującym głęboko penetrującym podłoże: Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
3. Nową papę należy ułożyć poprzez zgrzanie jej do podłoża za pomocą palnika gazowego, doprowadzając do roztopienia całej spodniej powierzchni. Jako papy zgrzewalnej należy użyć jednej z pap w technologii Szybki Profil SBS (koniecznie na włókninie poliestrowej). Można również użyć pap aktywowanych termicznie np. Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS
4. Należy zwrócić baczną uwagę aby na brzegach zgrzanej papy powstały wycieki masy asfaltowej , uszczelniające styk nowo ułożonej papy z istniejącym podłożem.Prawidłowy wypływ masy asfaltowej powinien wynosić ok. 5 mm i powinien całkowicie uszczelniać połączenie poszczególnych brytów papy – podważenie papy nie powinno być możliwe.

 

 


Nawet jeśli prawidłowo wykonamy zabezpieczenie istniejącego spękania na połaci dachowej, nie oznacza to, że automatycznie pozbędziemy się przecieków. Może do nich dochodzić również w wyniku wciskania się wody deszczowej podczas silnych deszczów połączonych z wiatrem pod pokrycie papowe szczególnie przez istniejące nieszczelne połączenia pomiędzy papami.Nieprawidłowe połączenie poszczególnych brytów papy – zakład podłużny jest praktycznie niezgrzany – całkowity brak
wypływu masy asfaltowej. Pod takie połączenie woda z opadów wniknie bez problemu.

 

 


Pamiętajmy, że w zasadzie jedynym sprawdzianem szczelności zakładów podłużnych i poprzecznych w ułożonej papie są widoczne wypływy masy asfaltowej (0, 5 -1 cm) na połączeniu poszczególnych brytów papy. Jeśli zaobserwujemy, że zakład papy można podważyć to z dużym prawdopodobieństwem jest on nieszczelny. Koniecznie należy go naprawić najlepiej z użyciem rozgrzanej szpachelki i palnika gazowego albo używając kitów bitumicznych trwaleplastycznych np. Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS.
Zdecydowanie zalecam kontrolę stanu technicznego dachu nad garażem oraz w kilkumetrowych pasach w każdą ze stron od garażu pod kątem szczelności zakładów poprzecznych i podłużnych papy.
Szczególnie wiele błędów popełniają dekarze wykonując zakłady poprzeczne papy – zazwyczaj zakład jest wykonywany bez uprzedniego rozgrzania i wciśnięcia w bitum istniejącej posypki papowej. W rezultacie na tak wykonywanych zakładach poprzecznych po kilku latach dochodzi do rozwarstwienia poszczególnych warstw papy.
Bardzo częstym miejscem przecieków jest również połączenie pasa nadrynnowego z pokryciem papowym. Jeśli papa została zgrzana bezpośrednio do blaszanej obróbki pasa nadrynnowego bez wstępnego zagruntowania blachy to może dojść w przyszłości do odklejenia papy od blachy i do wnikania wody pod pokrycie papowe. A miejsce to jest szczególnie groźne – wszak tam dochodzi do przelewania się całej wody opadowej z dachu i wlewania się jej do rynny. Również i to miejsce należy koniecznie dokładnie obejrzeć i w razie stwierdzenia nieszczelności i odwarstwienia się papy od blachy  - dokonać naprawy.
Przecieki dachu mogą się również pojawić na skutek zniszczenia samej papy w wyniku oddziaływania promieni UV i upływu czasu. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do dachów płaskich zabezpieczonych papami zwykłymi na asfalcie oksydowanym (papy modyfikowane SBS są odporne na działanie promieni UV).
Już po upływie 5 lat od położenia pap oksydowanych dochodzi do ich powierzchniowego zniszczenia i do pojawienia się charakterystycznych spękań powierzchni papy – poprzez te spękania woda wnika w podłoże doprowadzając do rozległych przecieków. Jest to sygnał aby poważnie pomyśleć o gruntownej naprawie dachu.

Na koniec uwaga praktyczna: aby nasz dach nie sprawiał nam przykrych niespodzianek należy sprawdzać jego stan techniczny przynajmniej raz w roku – najlepiej tuz po zimie, szczególnie pod kątem szczelności zakładów papy, wzajemnego szczelnego połączenia papy do wszelkich blaszanych elementów obróbkowych oraz szczelności połączenia papy z ogniomurami i kominami.

 

Pozdrawiam 

Grzegorz Gładkiewicz , Doradztwo Techniczne, Icopal S.A.
 


OCHRONA ANTYRADONOWA FUNDAMENTÓW

(pytanie zamieszczone w MURATORZE, luty 2010)

W waszej ofercie pojawiła się ostatnio jakaś papa antyradonowa. Czy warto ją stosować ? I czy jest ona tak samo dobra do zabezpieczenia przed wodą jak papa Fundament Szybki Profil? Nigdy nie słyszałem o radonie i myślę, że tworzycie jakiś nowy produkt tylko dlatego, żeby wyciągnąć kasę z rynku.
Andrzej K. Gdańsk

Szanowny Panie Andrzeju
Rzeczywiście problematyka ochrony przeciwradonowej w naszym kraju jest mało znana. Niewiele się o tym problemie pisze, a jeszcze mniej robi aby przeciwdziałać zgubnym skutkom przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie tego śmiercionośnego gazu. Jest to gaz  promieniotwórczy o dosyć krótkim okresie rozpadu połowicznego i jest produktem radioaktywnego rozpadu uranu.
Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z faktu, że radon w wielu krajach świata stanowi nie lada zagrożenie i jest odpowiedzialny za wiele przypadków raka płuc – podobnie jak  palenie papierosów.
W samej UE rocznie z tytułu narażenia na promieniotwórcze działanie radonu umiera 20.000 ludzi! W USA  - 10.000!
Więcej szczegółów dotyczących tego problemu znajdzie pan na  www.fundament.icopal.pl, Oczywiście są regiony kraju, gdzie zawartość tego gazu w skorupie ziemskiej i glebie jest znikoma, ale są też regiony takie jak południowo Polska, a w szczególności Sudety, Podkarpacie ale również niektóre regiony Wielkopolski i Pomorza wykazują znacznie większą zawartość radonu. Gaz ten wydostając się z ziemi poprzez szczeliny wnika do wnętrza budynku. Ponieważ jest 7,5 raza cięższy od powierza kumuluje się w pomieszczeniach najniżej położonych – piwnicach,  a w budynkach parterowych tuż nad podłogą. Szczególnie groźny jest nocą gdyż zalegając nisko jest wdychany przez śpiących mieszkańców. W płucach rozpada się na cząstki metali ciężkich, które trwale uszkadzają płuca i prowadzą do mutacji komórkowych a to jest już bardzo groźne. Ale dosyć straszenia!
Jak zabezpieczyć się przed tą cicha śmiercią?
Najprostszą metodą jest zastosowanie przegrody, przez którą ów gaz nie przedostanie się do wnętrza budynku. Wprawdzie każda papa bitumiczna jest w jakimś stopniu barierą dla gazów, ale naprawdę odpowiedzialną barierą są te papy , które zawierają w sobie  folię aluminiową będącą najdoskonalszą barierą antyradonową. W bieżącym roku wzbogaciliśmy System BFI o właśnie taką papę o nazwie Fundament Antyradon Szybki Profil SBS. Jest ona zarówno barierą antyradonową jak i barierą przeciwwodną. Jeśli budynek jest zlokalizowany na terenach zagrożonych promieniowaniem radonowym to należy właśnie zastosować tą papę, zgrzewając ją z podłożem w tradycyjny sposób wcześniej gruntując podłoże. W przypadku gdy rozwiązanie systemowe przewiduje izolację przeciwwodna z dwóch warstw papy to tylko jedną z nich powinna być Fundament Antyradon Szybki Profil SBS, a druga może już być Fundament Szybki Profil SBS.
Zachęcam do zapoznania się z prezentacją dotycząca promieniowania radonowego, sposobów zabezpieczania się przed nim jak również z prezentacją o papie Fundament Antyradon Szybki profil SBS.
Oczywiście nie zmuszamy nikogo do stosowania tej papy i w ogóle do zabezpieczania się przed tym gazem. Myślę jednak, że skoro wiemy o zgubnych skutkach jego oddziaływania na nasze zdrowie to warto się zabezpieczyć.
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


< 1  2  3  4 >